ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING.

Hierna ook nader te noemen: "verkoper"

Artikel 1: Toepasselijkheid algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden voor levering zijn van toepassing op alle overeenkomsten die u met verkoper sluit, of het nu om leveringen van artikelen gaat of om de levering van diensten. Door te bestellen geeft u aan met de algemene leveringsvoorwaarden akkoord te gaan.

Artikel 2: Bestelling en totstandkoming overeenkomst
Alle aanbiedingen door verkoper worden vrijblijvend gedaan en geschieden middels publicatie op de website. Foto van het getoonde product kan altijd iets afwijken.
Verkoper is nimmer gehouden aan een aanbod indien sprake is van druk-, zet-, of programmeerfouten van onder andere haar catalogi, mailings of website. De overeenkomst komt pas tot stand op het moment dat verkoper een bestelbevestiging aan koper verzendt (per e-mail). Een bestelbevestiging wordt door verkoper niet eerder verzonden dan na ontvangst van een door koper volledig ingevuld bestelformulier. Koper kan het bestelformulier verzenden middels elektronische verzending op de website.
Een bestelling is niet geldig indien verkoper zijn of haar vaste woon- of verblijfplaats niet eenduidig kan vaststellen. Door te bestellen komt een ’koop-op-afstand’ tot stand, overeenkomstig artikel 7:46 lid a tot en met j van het Burgerlijk Wetboek. In individuele gevallen kan verkoper besluiten om bestellingen te weigeren, dan wel nadere voorwaarde stellen alvorens over te gaan tot levering. Verkoper is niet verplicht deze weigering nader te motiveren.

Artikel 3. Prijzen en betalingen
Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro (€) en inclusief omzetbelasting (BTW). Echter de gebruikte artikelen en marge artikelen vallen onder de Marge regeling en zijn niet BTW belast.
Als op de site of op de orderbevestiging een prijs staat die incorrect is, behoudt verkoper het recht alsnog de juiste prijs in rekening te brengen of de order te annuleren. Betaling kan via Bank of giro, overschrijving via Ideal, paypal of a contant bij ophalen. Bij betaling per bank geldt als datum van betaling de datum van creditering van de rekening van verkoper.

Artikel 4. Levering en verzendkosten
De op de website vermelde levertijden zijn indicatief en vastgesteld op basis van aanwezige voorraden, eventuele (na)besteltermijnen en levering in Nederland. Een opgegeven levertijd is dan ook nimmer een fatale termijn. Mocht verkoper, om wat voor reden dan ook, niet kunnen leveren, dan zal koper hiervan zo spoedig mogelijk in kennis worden gesteld en de mogelijkheid geboden worden om de overeenkomst kosteloos te ontbinden. Betalingen die verkoper reeds ontvangen heeft, zullen bij ontbinding van de overeenkomst binnen veertien dagen terug gestort worden op de bank- of girorekening van koper. Koper ontvangt, indien gewenst, een rekening bij levering van de bestelde artikelen.
Aan de op deze website genoemde prijzen zal verkoper voor brievenbuspost (zonder tracktrace) aan verzendkosten tot 500 gram 2,50 euro berekenen. Voor briefpostpost met een tracktrace zijn de verzendkosten 4,00 euro, pakketpost van 1kg tot 10kg zijn de verzendkosten 6,99 euro en voor pakketpost van 10kg tot 30kg zijn de verzendkosten 11,95 euro.

Verzendkosten naar andere landen dan Nederland : Neem hiervoor contact met ons op voordat u besteld dan kijken wij even de verzendkosten voor u na. Zo weet u precies wat de verzendkosten zijn.

De hiervoor genoemde verzendkosten zijn niet van toepassing op levering aan andere landen dan Nederland. Indien koper is verhuisd en dit niet aan verkoper heeft kenbaar gemaakt, dan geldt een aflevering aan het laatst aan verkoper kenbaar gemaakte huisadres als een geldige levering. Verkoper is niet aansprakelijk voor eventuele schade die koper mocht lijden doordat de aflevering niet op het werkelijke adres heeft plaatsgevonden.

Artikel 5. Defecten - Retouren
Op al onze 2e hands games / console's / pc / laptop's en alle andere artikelen geven wij 14 dagen garantie (omruil binnen 24 uur (enkel games) en de garantiezegel mag niet verbroken zijn) en op al onze 2e handse consoles en accessoires 14 dagen retour garantie. Koper is alleen gerechtigd om binnen deze termijn de artikelen, in oorspronkelijke staat en consoles / pc / laptops na overleg met verkoper, te retourneren. De verzendkosten van de retourzending zijn voor rekening van koper. Het product zal worden gerepareerd of vervangen. Indien dit niet mogelijk is zal het door de koper het reeds betaalde bedrag, verminderd met verzendkosten, binnen veertien dagen na feitelijke retour name van de artikelen door verkoper, terug gestort worden op de bank- of girorekening van koper. Bij bestellingen die geannuleerd worden en ook al zijn betaald wordt er 5,00 euro administratiekosten berekend ivm de kosten die al direct zijn gemaakt bij diverse partijen zoals betalingsplatformen. Gebruikte goederen worden binnen de garantieperiode eenmalig vervangen. Na de 14 dagen bedenktijd/garantie kan koper zijn of haar aankoop niet meer retourneren. Wel kunt u altijd contact met ons opnemen dan kijken we of we een passende oplossing kunnen vinden.

Er zijn een aantal uitzonderingen op het herroepingsrecht, namelijk:

Producten die wegens hygiënische redenen of vanuit en het oogpunt van gezondheidsbescherming verzegeld zijn verkocht en waarvan u deze verzegeling na levering heeft verbroken kunt u niet meer retourneren;

Makkelijk kopieerbare gegevensdragers (DVDs/CDs/USB/SD/GAMES) met daarop audio- video- of software, en waarvan de verzegeling na levering is verbroken kunt u niet meer retourneren.

Hieronder treft u enkele voorbeelden om het te verduidelijken:

Voorbeeld 1: U heeft voedingssupplementen besteld en de sealing verwijderd. Aangezien de sealing verwijderd is, is retourneren niet meer mogelijk. Echter kunt u wel retourneren als de sealing er nog op zit en intact is.

Voorbeeld 2: U koopt een tube tandpasta en maakt de doos open. Zodra u de sealing opent om de tandpasta te gebruiken, kan het product niet meer worden geretourneerd.

Voorbeeld 3: U koopt een DVD / CD / USB / SD / Games met daarop audio- of video opnamen of software inclusief een verzegeling. Zodra u de verzegeling heeft verbroken is retourneren niet meer mogelijk. Dit geld ook bij 2e handse games waar wij een verzegeling op hebben zitten.

Voorbeeld 4: U koopt een Data drager (bv een SD kaart) met een verzegeling. Zodra u de verzegeling heeft verbroken is retourneren niet meer mogelijk.

Bij een defect product neemt altijd direct contact met ons op. Wij proberen u dan zo goed als mogelijk te helpen. Wij bieden altijd een passende oplossing.

Artikel 6. Aansprakelijkheid

Verkoper is uitsluitend aansprakelijk voor door koper geleden schade indien deze schade aan verkoper is toe te rekenen of indien deze krachtens dwingendrechtelijke wetsbepalingen voor risico van verkoper komt. Verkoper is niet aansprakelijk voor de gevolgen van onjuiste of onvolledige informatie in haar catalogi, mailings of op de website. Indien verkoper toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen jegens koper, is verkoper aansprakelijk jegens koper voor vergoeding van de door koper geleden schade. Verkoper is echter uitsluitend aansprakelijk voor directe schade, waaronder uitsluitend wordt verstaan:
1. schade, direct toegebracht aan stoffelijke zaken;
2. redelijke en aantoonbare kosten, gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade voorzover betrekking hebbende op de directe schade als hier bedoeld;
3. redelijke en aantoonbare kosten die koper maakt ter verkoping of beperking van directe schade als hier bedoeld.
De directe schade als hierboven bedoeld komt voor vergoeding in aanmerking tot maximaal het bedrag van de aankoopprijs van de betreffende artikelen of, indien het levering van diensten betreft, tot maximaal de waarde van deze dienstverlening. Enige andere schade dan hierboven omschreven wordt door verkoper niet vergoed. Dit betekent dat onder andere in geen geval wordt vergoed gevolgschade zoals onder andere gederfde winst of verminderde opbrengst, immateriële schade en zuivere vermogensschade anders dan genoemd onder 2. en 3.
Verkoper is niet aansprakelijk voor enige schade indien deze is veroorzaakt door een tekortkoming die het gevolg is van overmacht. Overmacht is aanwezig, indien de tekortkoming het gevolg is van buiten de macht van verkoper gelegen omstandigheden, waaronder in ieder geval wordt verstaan:
- oorlog of daarop gelijkende situaties;
- oproer, sabotage, boycot, staking, bezetting, blokkade;
- ziekte van verkoper of personeel van verkoper;
- tekortschieten van toeleveranciers en/of transporteurs van verkoper;
- maatregelen van de overheid (een buitenlandse overheid daaronder begrepen), zoals een vervoers-, import- of productieverbod;
- natuurrampen, slecht weer, blikseminslag, brand, explosie en uitstroming van gevaarlijke stoffen en gassen.
Verkoper is niet aansprakelijk voor enige schade, die koper later dan 7 kalenderdagen na ontdekking van die schade schriftelijk aan verkoper heeft kenbaar gemaakt.
Het is koper niet toegestaan enige vermeende vordering tot schadevergoeding te compenseren met enig bedrag dat koper aan verkoper verschuldigd is uit hoofde van enige overeenkomst tussen koper en verkoper.
Natuurlijke personen of rechtspersonen die in dienst zijn van verkoper, dan wel behoren tot het concern van verkoper en/of die door verkoper bij de uitvoering van enige overeenkomst tussen koper en verkoper worden gebruikt en die door koper tot schadevergoeding worden aangesproken, kunnen zich eveneens op de bepalingen in deze "Algemene voorwaarden voor levering" beroepen. Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft verkoper in geval van overmacht het recht om, na eigen inzicht, de uitvoering van de bestelling van koper op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden door koper dit schriftelijk mede te delen. Verkoper is niet gehouden aan enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden na maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

Artikel 7. Privacy-statement
Verkoper houdt zich aan de Wet Persoonsregistratie en zal de gegevens van koper uitsluitend gebruiken voor de verwerking en administratieve afhandeling van de bestelling. De gegevens van koper zullen niet, dan dat daartoe een zwaarwegende reden aan ten grondslag ligt, aan derden worden verstrekt.

Artikel 8. Geschillen
Verkoper heeft het recht een geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter. Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen dan nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg op te lossen.

Artikel 9. Toepasselijk recht
Op elke overeenkomst tussen verkoper en koper is het Nederlands recht van toepassing. In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze "Algemene voorwaarden tot levering" is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.

 

Ruilen - Retourneren
Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste veertien dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de consument of een vooraf door de conument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.

Meld een retourzending altijd aan, stuur ons een mail of bericht zodat wij weten dat er iets retour gestuurd word en wij ook dan de zending in de gaten kunnen houden. Dit is voor beide partijen veilig. Wij nemen geen verantwoording dat een zending niet juist retour is gekomen als dit NIET bij ons is aangemeld en op onze manier retour gestuurd word. (Neem altijd met ons contact op voor een retour zending).

Kosten in geval van herroeping

1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.


2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

3. Meld een retourzending altijd aan bij ons, zodat hij op de juiste manier verzonden word en wij ook weten dat er een zending bij ons retour komt. Dit is voor u als klant veilig maar zo weten wij ook dat uw retourzending bij ons aankomt en wij deze ook voor u in de gaten kunnen houden.


 

"- Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.

- De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.

- Het termijn van herroeping is 14 dagen na ontvangst van uw bestelling. Na de 14 dagen is het niet meer mogelijk om uw bestelling zonder opgave van reden te retouren. Wilt u uw bestelling na de wettelijke 14 dagen retouren neem hiervoor contact met ons op. Dan proberen wij een passende oplossing te vinden.

Bij levering van diensten:
Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste veertien dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst.
Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door de ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

 

© 2013 - 2024 Flashkaartshop Retro Games Gameboy Nes Snes N64 - Reparatie pc laptop | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel